Sarah Buxton ve filmu Samec (2009, režie David Mackenzie)