Vanna White

* 18.2.1957 (63)


Gypsy Angels 1980 (23)