Carol Burnett

* 26.4.1933 (89) USA


Absolventka 2009 (76) (Maureen Malby)
Bez roucha 1992 (59) (Dotty Otley)